Menu

Privacy Beleid ParkingYou

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Privacy Beleid ParkingYou
Privacy Beleid ParkingYou

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ParkingYou BV. Je dient je ervan bewust te zijn dat ParkingYou niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

 

ParkingYou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

1.      Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ParkingYou of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

In de onderstaande tabel tref je een overzicht van de gegevens die wij in het kader van onze diensten verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en op welke grondslag wij deze gegevens verwerken.

CCTV (cameratoezicht) op parkeerlocaties indien van toepassing (Locatie lijst)

Wat

Camerabeelden en kentekens

Duur

4 weken, dan wel tot een geconstateerd incident is afgehandeld

Doel

-         Beveiliging van en veiligheid van parkeerlocaties

-         Inzicht verkrijgen in bezoekersaantallen

Rechtsgrond

Onze gerechtvaardigde belangen, namelijk veiligheid in de locaties en inzicht te verkrijgen in bezoekersaantallen.

 

Kenteken camera’s Indien van toepassing (Locatie lijst)

Wat

Kenteken

Duur

Gedurende het abonnement, dan wel de duur van de aangegane afname van een dienst.

Doel

 • Snelle toegang tot parkeerlocatie zonder gebruik te maken van pas of code
 • Automatisch aansturen van slagboom/poort/speedgate
 • Inzicht verkrijgen in bezoekersaantallen ten behoeve van vol/vrij signalering

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk om de bezettingsgraad te peilen in verband met vol/vrij signalering. 

 

Communicatie via de mail

Wat

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je ook naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

Duur

Jouw mail wordt opgeslagen totdat de vraag is afgehandeld. Hierna zal de mail met het bijbehorende mailverkeer worden verwijderd. 

Doel

Wij hebben bij sommige vragen extra persoonlijke informatie nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij jouw verzoek of vraag. Deze gegevens bewaren wij vervolgens om zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen zolang het verzoek nog niet verholpen is.

Rechtsgrond

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ParkingYou of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

ParkingYou parkeer abonnement (www.rentaparking.nl)

Rentaparking.nl

Onze parkeerabonnementen worden verkocht via de service rentaparking.nl. Hiervoor hebben wij een apart privacy beleid gemaakt. Heb je vragen rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar www.rentaparking.nl.

 

Reserveren Parkeertickets voor evenementen

Tibbaa.nl

Voor verschillende evenementen verkoopt ParkingYou parkeertickets die jij als consument vooraf kan reserveren zodat je verzekerd bent van een parkeerplek. Om deze dienst te kunnen aanbieden werken wij samen met Tibbaa.  Wij verwerken de door jou ingevulde informatie niet en kunnen  deze alleen maar inzien. De verwerking doet Tibbaa. Heb je vragen betreffende het privacy beleid voor die informatie? Dan verwijzen wij je graag door naar www.tibbaa.nl

 

Via ons account kunnen wij wel zien wie parkeertickets heeft gekocht en voor welk evenement. Wij hebben inzicht in de door jouw ingevulde gegevens en de datum/tijd dat je de ticket hebt gekocht. Deze gegevens gebruiken wij alleen zodra je een vraag hebt met betrekking tot jouw aankoop.  

Ticketmaster

Voor enkele evenementen verkoopt ParkingYou parkeertickets die jij als consument vooraf kan reserveren zodat je verzekerd bent van een parkeerplek. Om deze dienst te kunnen aanbieden werken wij samen soms samen met Ticketmaster. De persoonlijke gegevens kunnen wij niet inzien. Heb je vragen betreffende het privacy beleid voor die informatie. Dan verwijzen wij je graag door naar www.ticketmaster.nl

 

Reserveren parkeertickets via reserveringsmodule (reserveren.parkingyou.nl/book/XXX/Parking)

Wat

Titel, voornaam, achternaam, email, mobiele nummer, kenteken, geboekte product, boekingsdatum/tijd en betaalde bedrag.

Duur

De persoonsgegevens worden bewaard tot drie maanden na de geboekte parkeerdatum

Doel

 • Mocht je problemen ondervinden bij  het in- of uitrijden hebben wij deze gegevens nodig om jouw verder te kunnen helpen.
 • Automatisch aansturen van slagboom/poort/speedgate
 • Inzicht verkrijgen in bezoekersaantallen ten behoeve van capaciteitsinstellingen 

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk om jouw de gewenste service te kunnen verlenen bij problemen of vragen.

 

Aanmelden email communicatie

Wat

Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die jij aan ons verstrekt: naam (voor en achternaam) & emailadres

 

Duur

Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt totdat je zelf aangeeft dat je geen mails meer wilt ontvangen. Onderaan iedere mail kan je jezelf gemakkelijk afmelden of je kunt een mailtje sturen naar privacy@parkingyou.nl.

Doel

Om jou op de hoogte te houden van nieuwe locaties, nieuws, persoonlijke promotiecodes enzovoort.

Rechtsgrond

Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om je op de hoogte te houden van nieuws betreffend www.parkingyou.nl

ParkingYou zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal ParkingYou niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Ook zal ParkingYou persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld of verder worden verwerkt in lijn met de hierboven weergegeven bewaartermijnen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen

Informatie verwerking bij sollicitatie en indiensttreding

Bij het sturen van jouw sollicitatie en CV:

 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften - op vrijwillige basis.

 

Op het moment dat je voor rentaparking.nl gaat werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, geslacht, werkvergunning.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wij bewaren deze gegevens jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.

2.      Met wie delen wij jouw persoonsgegevens of welke dienstverleners hebben inzicht in jouw persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met:

 • Bepaalde derden aan wie we kunnen kiezen om delen van onze onderneming of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als ons bedrijf iets verandert, kunnen de nieuwe eigenaren jouw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld;
 • Bepaalde derden of overheidsinstanties, voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens wet‐ en regelgeving of overheidsvoorschriften, of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

Verder maken wij onderscheid in twee groepen betreffende de verwerking van jouw gegevens aan derden:

 • Dienstverleners die inzicht hebben in jouw gegevens --> Wij hebben contracten met dienstverleners die alleen inzicht kunnen hebben in jouw gegevens zodra er een aanleiding voor is. Hier delen wij niet actief gegevens mee maar zij kunnen wel de gegevens inzien in de systemen zodra wij hen actief inschakelen om ons te helpen. Dit is noodzakelijk om storingen te verhelpen en jou de juiste service te bieden. Deze dienstverleners verwerken op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid jouw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven jouw persoonsgegevens onder onze zeggenschap. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst.
 • Interne medewerkers die inzicht hebben in jouw gegevens --> We gaan ervan uit dat je gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van ParkingYou is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook eveneens voor derden die door ParkingYou zijn ingehuurd of op een andere manier zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Alle gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Wij eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners jouw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe jouw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

3.      Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot de noodzakelijk werknemers, contractanten en andere derde partijen. Zij zullen jouw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

4.      Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we jou dit zo snel mogelijk weten.

5.      Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU.

6.      Jouw rechten en de uitoefening daarvan

Jij hebt de volgende rechten, die jij op elk moment kan uitoefenen:

Recht op inzage

Je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen

Recht op correctie

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van jouw gegevens vanwege redenen die met jouw specifieke situatie verband houden. Dit recht heb je alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' (zie hierboven onder 1). Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking

Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Hiermee worden de persoonsgegevens tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of probleem met de verwerking ervan is opgelost.

Recht op verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:

 • Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
 • Jij jouw toestemming intrekt (voor zover wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken);
 • Jij bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigd gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
 • Wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
 • Wij jouw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.

 

Een gemotiveerd verzoek kan je ‐ onder vermelding van jouw volledige naam ‐ bij ons indienen per e‐mail: privacy@parkingyou.nl of per post: ParkingYou, Le Sage Ten Broeklaan 1, 5615 CP Eindhoven, Nederland. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van een verzoek, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

7.      Social media

Op onze social media kanalen vind je actualiteiten, informatie, aanbiedingen en wetenswaardigheden van de regio rondom de parkeerlocatie. Via deze kanalen kom je gemakkelijk in contact met ParkingYou en kun je deelnemen aan discussies, reageren op geplaatste content of op een andere manier in actie te komen. Graag wisselen we met je van gedachten en ontvangen we je mening over (de diensten van) ParkingYou. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Wij vragen je om publiekelijk geen privacy gevoelige informatie van jezelf of anderen (zoals emailadres, naam, adres, telefoonnummer) op deze kanalen te plaatsen, maar om je gegevens eventueel via een privébericht met ons te delen. ParkingYou zal de door jou gedeelde gegevens enkel gebruiken om je vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren. Publiekelijk gedeelde privacy gevoelige gegevens kunnen door ParkingYou worden verwijderd.

8.      Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als je jouw gegevens aan wilt passen of jouzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

9.      Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10.   Vragen?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens of een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je altijd contact opnemen per mail: privacy@parkingyou.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Bijlage 1: Locatie lijst camerabewaking

Parking Hofplein, Rotterdam

Parking Philips Stadion, Eindhoven

Parking DLL, Eindhoven

Parking Shopping Center Rotterdam, Rotterdam

Parking Fellenoord, Eindhoven

 

Bijlage 2: Locatie lijst kenteken herkenning

Parking Hofplein, Rotterdam

Parking Philips Stadion, Eindhoven

Parking DLL, Eindhoven

Parking Shopping Center Rotterdam, Rotterdam

Parking Fellenoord, Eindhoven