Menu

Algemene voorwaarden

De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant van de Parkeeraccommodatie en de gebruiker/Parkeerder.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

1.              ALGEMEEN

1.1            Begripsomschrijvingen

Eigenaar/exploitant

Eigenaar/exploitant en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers.

Eenmalige Parkeerovereenkomst

Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden en bepalingen als omschreven in artikel 2.2 van deze Voorwaarden.

ParkingYou Producten

De parkeerproducten van ParkingYou die via de website/bookingsites geboekt kunnen worden.

Motorvoertuig

Motorvoertuig als omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Parkeeraccommodatie

De Parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Parkeerder

Gebruiker van een Motorvoertuig, dat in of op de Parkeeraccommodatie is gebracht.

Parkeerbewijs

Parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, reserveringsbewijs, congreskaart, afwaarderingskaart, chipcard, creditcard of elk ander middel waarmee toegang tot de Parkeeraccommodatie verkregen kan worden

Parkeergeld

Bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie.

Parkeerperiode

De periode waarin het Motorvoertuig daadwerkelijk in/op de Parkeeraccommodatie is geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de daadwerkelijke einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren, hetgeen wordt bepaald aan de hand van het door het PMS (Parkeer Management Systeem) geregistreerde tijdstip van in-, respectievelijk uitrijden.

Reserveringsperiode

De door de Parkeerder vooraf in zijn ParkingYou boeking aangegeven periode waarin het Motorvoertuig door de Parkeerder wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de aangegeven ingangsdatum/tijd (deze datum meegerekend) en de aangegeven einddatum/tijd (deze datum meegerekend) van het parkeren.

Voorwaarden

De onderhavige Algemene Voorwaarden, behorende bij Eenmalige Parkeerovereenkomst.

Website

De door ParkingYou op het internet geëxploiteerde Website, met het adres www.parkingyou.nl.

1.2            Toepasselijke voorwaarden

1.2.1            Deze voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2019 en vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot de Parkeeraccommodaties van de Eigenaar/exploitant/exploitant.

1.2.2      De toegang tot de Parkeeraccommodaties wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst tussen de Parkeerder en Eigenaar/exploitant/exploitant.

1.3            Eenmalige Parkeerovereenkomst

1.3.1             Een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een Parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder zich op het tot de Parkeeraccommodatie behorende terrein bevindt of heeft bevonden.

1.3.2            Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld. Tot de verplichting van de Eigenaar/exploitant behoort niet de bewaking van het Motorvoertuig.

1.4            Parkeerbewijs

Een Motorvoertuig wordt slechts toegelaten tot de Parkeeraccommodatie met een geldig Parkeerbewijs, c.q. na het verrichten van een door de Eigenaar/exploitant aangegeven handeling die het deze mogelijk maakt na herhaling daarvan bij het verlaten van de Parkeeraccommodatie de Parkeerder het verschuldigde parkeergeld in rekening te brengen.

1.5            Parkeergeld

Het parkeergeld wordt berekend volgens door Eigenaar/exploitant vastgestelde tarieven zoals deze in de Parkeeraccommodatie of bij de ingang van de Parkeeraccommodatie staan vermeld.

1.6           Toegang

1.6.1            Een geldig Parkeerbewijs of een geaccepteerde boeking via de ParkingYou boekingssite geeft recht op toegang tot de Parkeeraccommodatie en het parkeren van één Motorvoertuig.

1.6.2            Het inrijden van Motorvoertuigen in de Parkeeraccommodatie en het uitrijden van Motorvoertuigen uit de Parkeeraccommodatie kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de Parkeeraccommodatie aangegeven openingstijden of nader overeengekomen tijden. De Eigenaar/exploitant stelt de openingstijden vast.

1.6.3            In de Parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 meter worden geparkeerd. De hoogte van de Motorvoertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de Parkeeraccommodatie staat aangegeven. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de Parkeeraccommodatie binnen of op te rijden. Parkeerder dient rekening te houden met de vaste opbjecten in de Parkeeraccomodatie, waardoor de parkeerhoogte lager kan zijn dan de aangegeven doorrijhoogte.

1.6.4            De Eigenaar/exploitant is gerechtigd aan enig Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren indien de Eigenaar/exploitant dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de Eigenaar/exploitant weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het Motorvoertuig alsmede in het geval de Eigenaar/exploitant van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, danwel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de Parkeeraccommodatie niet beschikt over een LPG Detectie installatie is de Eigenaar/exploitant ook gerechtigd Motorvoertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren.

1.6.5            De in of op de Parkeeraccommodatie geparkeerde Motorvoertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als op de openbare weg geparkeerde Motorvoertuigen. In of op de Parkeeraccommodatie is ook de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

2                BETALING

2.1         Betaling

Het verschuldigde parkeergeld dient, voordat de Parkeerder met zijn Motorvoertuig de Parkeeraccommodatie verlaat, te worden voldaan, tenzij een andere regeling getroffen is.

2.2         Geen geldig Parkeerbewijs

Indien de Parkeerder geen geldig Parkeerbewijs kan tonen is hij voor elke dag of gedeelte daarvan dat hij gebruik heeft gemaakt van de Parkeeraccommodatie het tarief voor een 'verloren kaart' verschuldigd.

3                GEBRUIK VAN DE PARKEERACCOMMODATIE

3.1            Regels

3.1.1             Gedurende de aanwezigdheid in of op het terrein van de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, alsook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de Parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

3.1.2            De Parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van de Eigenaar/exploitant op te volgen, het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

3.1.3             Het personeel van de Eigenaar/exploitant is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, Motorvoertuigen binnen de Parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig Motorvoertuig uit de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de Eigenaar/exploitant of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorvuldigheid in acht te nemen.

3.1.4            De Motorvoertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de Motorvoertuigen die in de Parkeeraccommodatie worden geparkeerd niet toegestaan langer in het Motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende Motorvoertuig te parkeren. Nadat het Motorvoertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het Motorvoertuig en het gedeelte van de Parkeeraccommodatie dat uitsluitend dient om te parkeren te verlaten.

3.2            Hinder/beperkingen gebruik

3.2.1            Het is verboden in of op de Parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

3.2.2            Het is verboden om ontplofbare, ontbrandbare, of anderzins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de Parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het Motorvoertuig uitgezonderd.

3.2.3            Het is verboden in of op de Parkeeraccommodatie reparaties aan het Motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de Eigenaar/exploitant is verleend.

3.2.4            Het geparkeerde Motorvoertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden, behoudens in die gevallen waarin de Eigenaar/exploitant de Parkeerder de mogelijkheid heeft verschaft zich middels het toegangssysteem nadien toegang tot de Parkeeraccommodatie te verschaffen. De maximale parkeertijd bedraagt 4 weken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de Parkeeraccommodatie naast en boven op het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van € 15,00 per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zonder dat daar enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van de Eigenaar/exploitant van de Parkeeraccommodatie om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.

4                NIET-NAKOMING

4.1.        Toerekenbare tekortkoming

4.1.1            Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de Parkeerder gehouden aan de Eigenaar/exploitant alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid.

4.1.2            Indien de Eigenaar/exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de Eigenaar/exploitant te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

4.1.3            De Eigenaar/exploitant is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig terug te houden zolang niet al hetgeen hij, hetzij op grond van de Eenmalige Parkeerovereenkomst hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

4.1.4            Indien de Parkeerder een Motorvoertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de Eigenaar/exploitant weigert c.q., om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten Motorvoertuig te verwijderen zal de Eigenaar/exploitant het achtergelaten Motorvoertuig uit of van de Parkeeraccommodatie kunnen laten verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie (ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het Motorvoertuig). Indien de Parkeerder binnen 3 maanden het Motorvoertuig niet heeft opgehaald, is de Eigenaar/exploitant gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te vernietigen. De Eigenaar/exploitant is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de Eigenaar/exploitant in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het Motorvoertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de Eigenaar/exploitant hoger zijn dan de opbrengst van het Motorvoertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan de Eigenaar/exploitant. Indien de persoon van de Parkeerder c.q. diens woon- of verblijfplaats onbekend is en de Eigenaar/exploitant derhalve niet in staat is de Parkeerder schriftelijk te verzoeken c.q. sommeren het Motorvoertuig te verwijderen, is de Eigenaar/exploitant binnen 3 maanden nadat het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie is geparkeerd, gerechtigd het Motorvoertuig te laten verwijderen uit of van de Parkeeraccommodatie, met inachtneming van het in dit lid bepaalde.

4.2         Niet-toerekenbare tekortkoming

4.2.1      Een tekortkoming kan de Eigenaar/exploitant niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de Eigenaar/exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van de Eigenaar/exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1         Aansprakelijkheid

5.1.1      De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De Eigenaar/exploitant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de Parkeerder. De Eigenaar/exploitant aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan eigendommen van de Parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de Eigenaar/exploitant en/of het personeel van de Parkeeraccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze Voorwaarden wordt uitgesloten. Onder “Parkeerder” worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn Motorvoertuig.

5.1.2      De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed danwel dient door de Parkeerder te worden vergoed nadat door de Eigenaar/exploitant een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4.1.3.

6. BIJZONDERE BEPALINGEN PARKINGYOU BOEKINGSSITE

In aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden hiervoor zijn op ParkingYou boekingssite de in dit hoofdstuk opgenomen bijzondere bepalingen van toepassing.

6.1 De parkeerfaciliteit

6.1.1      De Parkeerder kan door het plaatsen van een ParkingYou boeking via de Website, waarin de exacte Reserveringsperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplek reserveren in het kader van één van de parkeerproducten van ParkingYou.

6.1.2      De ParkingYou boeking geeft uitsluitend recht om het Motorvoertuig te parkeren in/op de bij het betreffende parkeerproduct behorende Parkeeraccommodatie, zoals gespecificeerd op de Website. De ParkingYou boeking geeft uitdrukkelijk geen recht om te parkeren in/op andere Parkeeraccommodaties.

6.2         Reservering, wijziging en annulering

6.2.        De Parkeerder kan uitsluitend gebruik maken van een ParkingYou boeking door het invullen van het reserveringssformulier voor het gewenste parkeerproduct via de Website.

6.2.2     Voor de ParkingYou boeking geldt een boekingstermijn van 1 uur vóór de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode.

6.2.3      De ParkingYou boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende ParkingYou reserveringsproduct toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal ParkingYou de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2.4     De Parkeerder dient in het reserveringsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en de einddatum van de Reserveringsperiode. Indien de Parkeerder zijn keuze heeft bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond vergezeld van een opgave van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd of hij naar de elektronische betaalfaciliteit wil gaan om het verschuldigde Parkeergeld te betalen. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de betaling definitief wordt gemaakt, komt de Eenmalige Parkeerovereenkomst voor het betreffende ParkingYou product met ParkingYou tot stand, en is de Parkeerder jegens ParkingYou gebonden aan de door hem gemaakte reservering.

6.2.5     Na het definitief maken van de reservering of boeking zal ParkingYou dit bevestigen door middel van een emailbericht aan het door de Parkeerder opgegeven e-mailadres. De bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Eenmalige Parkeerovereenkomst.

6.2.6     De Parkeerder kan te allen tijde zijn reservering annuleren of wijzigen via de “beheer boeking” mogelijkheid op de Website. Voor het annuleren van een reservering van een ParkingYou boekingsproduct geldt een annuleringstermijn van uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de reserveringsperiode.

6.2.7      In geval van annulering van een ParkingYou boeking conform de in artikel 6.2.6 gestelde voorwaarden, ontvangt de Parkeerder het verschuldigde Parkeergeld retour op zijn bankrekening.

6.2.8     In geval van annulering van een ParkingYou boeking in strijdt met de in artikel 6.2.6 gestelde voorwaarden, zal geen restitutie van het verschuldigde Parkeergeld plaatsvinden.

6.3         Parkeergeld en betaling

6.3.1      De Parkeerder kan het voor de ParkingYou boeking verschuldigde Parkeergeld voldoen door betaling via de elektronische betaalfaciliteit op de Website. Het accorderen van de betaling in die elektronische betaalfaciliteit houdt een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder in om het verschuldigde Parkeergeld van zijn bankrekening af te laten schrijven.

6.3.2      Indien de betaling via de elektronische betaalfaciliteit wordt geweigerd, komt de boeking niet tot stand. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking danwel kort nadien op de hoogte gesteld.

6.3.3      ParkingYou zal een tussentijdse wijziging van de tarieven vermelden op de Website. Een tussentijdse wijziging die valt in de periode nadat de Parkeerder de boeking definitief heeft gemaakt en voor de ingangsdatum van de Reserveringsperiode, heeft geen invloed op de parkeerkosten van de boeking.

6.4         Parkeren

6.4.1      Bij een ParkingYou boeking wordt er met zogenoemde inrijdsleutels naar binnen gereden waardoor de reservering wordt herkend bij het op-/inrijden van de Parkeeraccommodatie. Deze inrijdsleutels zijn:, kenteken of QR-code en worden in dit artikel nader toegelicht. Aan de hand van de inrijdsleutel zal de reservering herkend worden en wordt automatisch de uitrijdkaart gepresenteerd, dan wel de slagboom geopend. Indien noodzakelijk wordt een ticket geprint door de inrijterminal en dient het ticket te worden uitgenomen alvorens de slagboom opent. Dit ticket is nodig om de garage te voet te kunnen betreden. In de boekingsbevestiging wordt vermeld of dit noodzakelijk is bij de gekozen Parkeeraccomodatie.

6.4.2     Kenteken: Het kenteken wordt automatisch bij oprijden herkend, waarna de slagboom opent. Bij het verlaten van de Parkeeraccommodatie wordt het kenteken wederom herkend. Indien de Reserveringsperiode overeenkomt met de Parkeerperiode kan de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaten.

6.4.3      QR-code: Indien de Parkeerder deze optie bij reservering heeft, ontvangt de Parkeerder van ParkingYou bij de e-mail bevestiging een QR-code. Deze presenteert de Parkeerder aan de inrijterminal, waarna de uitrijkaart gepresenteerd wordt.

6.4.4     Het is niet mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de ingangsdatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op te rijden, Het is wel mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de einddatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie te verlaten, onder de volgende voorwaarden.

6.5 Later in/oprijden

1.         Indien de Parkeerder die een ParkingYou boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode: de einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

6.6  Eerder uitrijden

1     Indien de Parkeerder die een ParkingYou boeking heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode met zijn Motorvoertuig de Parkeeraccommodatie verlaat, dan eindigt de Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeeraccommodatie met zijn Motorvoertuig daadwerkelijk verlaat en eindigt automatisch de Reserveringsperiode. De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

6.7  Later uitrijden

1.         Indien de Parkeerder die een ParkingYou boeking heeft gedaan op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, wordt hem voor de tijd dat hij de Reserveringsperiode overschrijdt tegen het reguliere parkeertarief in rekening gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald op de in in de bevestigingsmail beschreven wijze.

6.8  Eerder oprijden en later uitrijden

1.            Indien de Parkeerder die een ParkingYou boeking heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt en tevens na de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, dient de Parkeerder over de gehele Parkeerperiode het volledige geldende reguliere parkeertarief te voldoen. Het PMS (Parkeer Management Systeem) kan de vooraf opgegeven Reserveringsperiode in dat geval niet herkennen. De Parkeerder kan in dat geval géén beroep doen op verrekening dan wel op restitutie van de te betalen Parkeergelden met de reeds ingevolge art. 6.3 betaalde Parkeergelden in het kader van de elektronische boeking.

7          PERSOONSGEGEVENS

7.1         Ter uitvoering van ParkingYou boeking verwerkt ParkingYou de volgende persoonsgegevens van de parkeerder. Nadere uiting van het privacy beleid kan Parkeerder raadplegen op de website onder ‘privacy beleid’ en ‘cookie beleid’.

8         OVERIGE BEPALINGEN

8.1         Afspraken

Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de Eigenaar/exploitant binden deze laatste niet, voorzover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

8.2         Conversie

Voorzover enig beding in de tussen de Eigenaar/exploitant en de Parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige Voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconventeerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

8.2.1     Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die te ‘s-Hertogenbosch.

8.2.2     Domicilie
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

ParkingYou B.V., Victoriapark 4, 5611 BM Eindhoven

Kvk-nummer: 61779474
Telefoonnummer: 040-8200956
BTW-nummer: NL854484723B01


Danwel een nader door de Eigenaar/exploitant en/of exploitant aan te geven adres.